“ก.พ” ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565 แล้ว

“ก.พ” สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 แล้ว เช็คที่ไหน ตรวจสอบเลยที่นี่

 

“ก.พ” ดู คะแนน สอบ ก พ ดู คะแนน ก พ ตรวจ สอบ ราย ชื่อ ก พ 65 ก พ อิเล็กทรอนิกส์ 65 สอบ ก พ 65 e exam โดยล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ได้ออกหนังสือประกาศแจ้ง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) แล้วเรียบร้อย

 

ก.พ

โดยทางด้านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก. พ. ได้โพสต์ภาพหนังสือประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) ซึ่งท่านสามารถดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านได้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบผ่านฯได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ : คลิกที่นี่ 

 

และในหนังสือแจ้งได้ระบุข้อความประกาศ ดังนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก. พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 และได้ดำเนินการสอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565 นั้น

 

บัดนี้ สำนักงาน ก. พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จแล้วเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3,082 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา และวันที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ทราบว่า

 • หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก. พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก. พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

 • หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า สามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

 

 • หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
 • ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ และ https://job.ocsc.go.th/ หัวข้อ ‘พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป’ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

 • เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ
 • สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ตามชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หลังการสมัครสอบ ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครได้

 

 • หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

 

 • ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
  • ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565
  • ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565