ข่าว ประวัติ ธานี อ่อนละเอียด สว. 2 ยุค

เปิดที่มา ประวัติ ธานี อ่อนละเอียด หนึ่งใน 250 สว. ยุค คสช. โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งหลังนายกคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครบวาระ ชื่อของ สว. ดูจะเป็นที่จับตาของประชาชนอย่างมากเนื่องจากมีวาระ 5 ปีตามรัฐธรรมนูญ 2560 สามารถโหวตเลือกนายกได้อีกสมัย เสียงของสมาชิกวุฒิสภา 250 เสียงมีพลังมากในการกำหนดว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกประยุทธ์

วันนี้ Thaiger จะะพาไปส่องประวัติ หนึ่งในบุคคลสำคัญ “นายธานี อ่อนละเอียด” ที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เพราะเป็น สว.ถึง 2 ยุค 2 สมัย

ประวัติ ธานี อ่อนละเอียด สว. 2 ยุค | Thaiger

นายธานี อ่อนละเอียด คือ 1 ใน 250 สว. ได้รับการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 269 แห่งราชอาณาจักรไทย โดยการสรรหาของ คสช. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

อ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นายธานี เกิดเมื่อ 25 ธันวาคม 2496 ปัจจุบันอายุ 68 ปี มีประวัติการศึกษา คือ จบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผ่านการอบรมและสัมมนา หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร จาก เนติบัณฑิตยสภา และหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 16 จาก สถาบันพระปกเกล้า

เส้นทางทางอาชีพ ก่อนจะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่น เคยเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

ส่วนบทบาททางการเมือง เคยเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2550 – 2554

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554 – 2557 ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำรัฐประหาร ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสว.อีกสมัยจนถึงปัจจุบัน

ส่วนด้านการเป็นคณะกรรมาธิการได้นั่งอยู่หลายโต๊ะ ดังนี้

  • กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พ.ศ. 2554 – 2555
  • กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา พ.ศ. 2554 – 2557
  • กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พ.ศ. 2555 – 2557

แต่ที่สร้างชื่อของนายธานี อ่อนละเอียดให้ปรากฏบนหน้าสื่อคือการเป็น เลขานุการคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ยุค สนช. ที่นายบอส อยู่วิทยา หรือบอส กระทิงแดงมายื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรม