ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းပႆၢးမိူင်းမီးၵႂၢမ်းမႆၢလီထွမ်ႇ I รวมเพลงเพื่อชีวิตไทใหญ่ ฟังต่อเนื่อง8 เพลงเพราะๆ – audio คอร์ด เนื้อเพลงၵႂၢမ်း – ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းပႆၢးမိူင်းမီးၵႂၢမ်းမႆၢ လီထွမ်ႇ 8 ပုၵ်ႈ – Vol-7
ႁွင်ႉ – ၸႆၢူတႃႇဢူး(ၸိူင်းလႅဝ်း) – ၸႆၢးပူးသႅင် – ယိင်းမွၵ်ႇၵွၼ် – ၸႆၢးဝၼ်းသႅင် – ၸႆၢးဢေးတႆး – ယိင်းၼွင်ႉသႅင်လီ
album – music playlists

เพลง : รวมเพลงเพื่อชีวิตไทใหญ่ ฟังต่อเนื่อง8 เพลง
ศิลปิน : จายต่าอู (เจิงแลว) – จายปูแสง – นางหมอกก๋อน – ยิงน้องแสงหลี – จายวันแสง จายเอไต

1.[0:00] လိၵ်ႈတၢင်တူဝ်ထိုင်ၸဝ်ႈ – ၸႆၢးပူးသႅင်
2.[5:34] ယႃႇလိုမ်းပႅတ်ႈၶိူဝ်းတႆး – ၸႆၢးဢူး
3.[9:17] ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ – ၸႆၢးတႃႉဢူး
4.[14:13] ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း – မွၵ်ႇၵွၼ်
5.[17:14] ယႃႇဢဝ်လိူတ်ႈလႅင်တႅမ်ပိုၼ်းႁႆၢႉ – ၸႆၢးဝၼ်းသႅင် ၸႆၢးဢေးတႆး
6.[22:34] သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် – ယိင်းၼွင်ႉသႅင်လီ
7.[26:32] ၵိၼ်ထူဝ်ႇၼဝ်ႈတႆးယ်ႂႇ – ၸႆၢးတႃႇဢူး
8.[29:52] တၢင်းႄၽ – ၸႆၢးတႃႇဢူး (ၸူိင်းလႅဝ်း)

ၽၢၵ်ႇ Share & follow

တိတ်းတေႃႇသွင်ႉလႆႈတၢင်း
Page facebook

https://www.facebook.com/creativemusic.stu
https://www.youtube.com/c/CreativeRecord

CreativeRecord เพลงไทยใหญ่ ครีเอทีฟเรคคอร์ด เพลงไตย

source