คํานวนเกรด

คํานวนเกรด คำนวนหาเกรดเฉลี่ย วิธีคิดเกรดเฉลี่ย โดยกรอกหน่วยกิตในภาคเรียน

Spread the love
คํานวนเกรด
คํานวนเกรด โปรแกรมจะคิดเกรดเฉลี่ย(GPA) ออกมา เมื่อกรอกไปครั้งหนึ่งแล้วคํานวณจากผลการเรียนในภาคเรียนหรือป การศึกษานั้นเหมาะสำหรับใช้งาน

คํานวนเกรด คำนวนหาเกรดเฉลี่ย วิธีคิดเกรดเฉลี่ย โดยกรอกหน่วยกิต และเกรดที่ได้รับ โปรแกรมจะคิดเกรดเฉลี่ย(GPA) ออกมา เมื่อกรอกไปครั้งหนึ่งแล้ว โปรแกรมจะจำค่าที่เคยกรอก เหมาะสำหรับใช้งานทั้งนักเรียน โปรแกรมช่วยคำนวณเกรดเฉลี่ย. ผลการเรียนปัจจุบัน. * CA (ผลรวมของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด)= * GP (ผลรวมของคะแนนเกรดทั้งหมด)=. *แต้มระดับคะแนน : กรอกรหัสวิชา หน่วยกิต และเกรดแต่ละรายวิชา ที่คาดว่าจะได้ในเทอมนี้ >>> …รหัสวิชา/ชื่อวิชา: จำนวนหน่วยกิจ

วิธีคิดเกรดเฉลี่ย การคิดคะแนนเฉลี่ย การคิดเกรดเฉลี่ยมี 2 ประเภท การคิดค่าของเกรด F. ถ้ารายวิชาใดติด F จะมีคะแนน = 0 ซึ่งจะ าหน่วยกิตในวิชาที่ติด F มาหารค่า. คะแนนที่ได้ สอนวิธีคำนวณเกรดด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ระดับชั้นไหน ม.ต้น, ม.ปลาย หรือมหาวิทยาลัย ก็คำนวณได้ง่าย ๆ ด้วยสูตรเดียวกัน โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยต่อเทอม … นำหน่วยกิตวิชาทั้งหมดมารวมกัน แล้วนำไป หาร ผลลัพธ์ที่รวมกันทั้งหมด ก็จะได้เกรดเฉลี่ยรวม คำแนะนำ ในระบบเกรด A B B+ C C+ D D+ กรอกชื่อวิชาของเรา และก็กรอกหน่วยกิตของวิชานั้น เลือกเกรดที่ได้ หลังจากนั้น ก็กด คำนวน ก็จะได้เกรดของเราในเทอมนั้นๆครับผม. ตัวอย่าง. A=4 grade points. B=3 grade points

คํานวณจากผลการเรียนในภาคเรียนหรือป การศึกษานั้น โดย. 1. นําเกรดของวิชา x หน วยกิตของแต ละรายวิชา. 2. รวมผลคูณที่ได้หากเป็นข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมทะเบียนวัดผลของศูนย์ GPA จะไม่ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ตามหลักคณิตศาสตร์ จะใช้วิธีตัดออกเลยเช่น 3.758 GPA จะได้เท่ากับการคิดเกรดเฉลี่ย ใช้เฉพาะวิชาพื้นฐานหรือรวมวิชาเพิ่มเติมด้วย และคิด ตัวอย่าง นายธนัตต์ เรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของระดับชั้น ม.1-2 จำนวน 8 วิชา คำนวนหาเกรดเฉลี่ย ดังนี้. วิชา ค 101 จำนวน 1.0 หน่วยกิต ได้เกรด 4.00 = 1.0 x 4.00 ดาวน์โหลดโปรแกรม GPA Calculator คำนวนเกรดเฉลี่ย GPA แต่ละวิชาในแต่ละเทอม หรือใช้คำนวณเกรดเฉลี่ยรวม ของแต่ละปีการศึกษาก็ได้ ใช้งานง่าย ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ได้

 

Facebook Comments Box