ค่าเงิน us ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือ U.S. Dollar Index คือดัชนีที่ไว้ดูถึงค่าเงิน

ค่าเงิน us-USdollar

ค่าเงิน us ค่าเงิน us  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใช