ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว forex วิเคราะห์โบรกเกอร์ เทรดฟอเร็กซ์ metatrader 4

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 23/2564 ในวันที่ 7 ต.ค. 2564 ได้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการลงทุน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด ในสัดส่วน 100% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 385,000,000 บาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบจก. ภัทรนันท์ ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในรูปแบบคอนโดมิเนียม Low-rise จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Hype Sathorn-Thonburi ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ