ข่าว forex วิเคราะห์โบรกเกอร์ เทรดฟอเร็กซ์ metatrader 4

บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมไม่เกิน 216,600,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมี บล.กรุงไทย ซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และการลงทุนโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท , เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน และชำระคืนหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

BBGI ประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

  1. ธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based Product) ประเภทผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ และ
  2. ธุรกิจอื่นคือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (High Value Bio-Based Products) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being Products) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ทั้งนี้ เทคโนโลยีขั้นสูง หมายถึง เทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตรหรือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง BBGI หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ BBGI เป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างเช่น เทคโนโลยี Synthetic Bio ที่เป็นของ Manus Bio เป็นต้น

ณ วันที่ 30 มิ.ย.64 บริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ 1. บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น (KGI) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล โดย BBGI ถือหุ้น 100% 2. บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล โดย BBGI ถือหุ้น 85% 3. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไบโอดีเซล โดย BBGI ถือหุ้น 70% และ บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (BUP) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน โดย BBGI ถือหุ้น 100%

นอกจากนี้ บริษัทยังถือหุ้นอยู่ในบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง และการร่วมค้าที่ประกอบธุรกิจอื่นจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด (WIN) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 21.3% และ 51% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวแต่ละแห่ง ตามลำดับ

บริษัทมีโครงการในอนาคต ดังนี้ ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 1.โครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอลของโรงงานน้ำพอง 2 ของ KGI ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลแห่งใหม่ กำลังการผลิตติดตั้ง 200,000 ลิตร/วัน ส่งผลให้กำลังการผลิตเอทานอลรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,000,000 ลิตร/วัน เป็น 1,200,000 ลิตรต่อวัน คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวม 1,200 ล้านบาท และจะเปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1/65

2.โครงการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพของ BUP ที่จังหวัดกาญจนบุรี กำลังการผลิต 84,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับโรงงานผลิตเอทานอลของ KGI ที่สาขาบ่อพลอย โดยจะยื่นขอการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระยะเวลา 8 ปี คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 150.0 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะเปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 4/64